Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giới thiệu - hướng dẫn

Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game Mu Online

bug agi mu online

 

 

  

DARK WIZARD AGILITY BUG

 

Evil Spirits

 • 0 - 5700 > Sử dụng bình thường

 • 5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
 • 8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 9820 - 10700 > Không sử dụng được
 • 10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
 • 13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 15700 - 23250 > Không sử dụng được
 • 23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
 • 28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 33200 - 65534 > Không sử dụng được

 • Inferno
 • 0 - 61700 > Sử dụng bình thường
 • 61700 - 65534 > Không sử dụng được

 • Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
 • 9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
 • 33200 - 65534 = Sử dụng bình thường

 

DARK KNIGHT AGILITY BUG

 

Twisting Slash

 • 0 - 47040 > Sử dụng bình thường

 • 47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy SkillELF AGILITY BUG

 

MultiShot

 • 0 - 23200 > Sử dụng bình thường

 • 23200 - 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
 • 37750 - 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 - 65535 > Sử dụng bình thườngMAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

 

Evil Spirit

 • 0 - 11200 > Sử dụng bình thường

 • 11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
 • 16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 19440 - 21200 > Không sử dụng được
 • 21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
 • 26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 31100 - 46200 > Không sử dụng được
 • 46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
 • 56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

 • Twisting Slash
 • 0 - 47180 > Sử dụng bình thường
 • 47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

 • Inferno
 • 0 - 65535 > Sử dụng bình thường

 • Fireslash
 • 0 - 32,767 > Sử dụng bình thườngDARK LORD AGILITY BUG

FIRESCREAM

 • 0 - 2400 > Sử dụng bình thường

 • 2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5000 - 5600 > Không sử dụng được
 • 5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
 • 6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 8000 - 11800 > Không sử dụng được
 • 11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 16600 - 65535 > Không sử dụng được
0 Comments

Đăng lúc 07 Sep 2015 bởi Admin